Pek-Mont

Aktualności

1
sierpnia
2022

Dofinansowanie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)
Działanie 3.3 Innowacje w MŚP

DOTYCZY: nr RPMA.03.03.00-14-d903/20-01

Tytuł projektu: Innowacyjny system energooszczędnej, wielostopniowej regulacji temperatury gotowania produktów mącznych w urządzeniach Pek-Mont.

Cel projektu:
Spółka jest jedną z wiodących firm w dziedzinie obsługi przemysłu przetwórczego. Od początku lat 90-tych specjalizujemy się w produkcji maszyn i urządzeń do przemysłu spożywczego oraz oczyszczalni ścieków, niecek basenowych, oferując ich szeroką gamę w różnych wersjach i odmianach.
Przeprowadzane przez nas testy techniczno- technologiczne, a w szczególności ich rezultaty, przyczyniają się do wprowadzenia co raz to nowszych rozwiązań w naszych urządzeniach. Ciągłe dążenie do rozszerzania oferty produktowej oraz oczekiwania klientów dotyczące oferty pokrywającej całą gamę zapotrzebowania na produkty spowodowały, że niezbędnym dla Spółki jest poszerzenie parku maszyn produkcyjnych i wdrożenie produkcji nowych wyrobów – innowacyjny system energooszczędnej,  wielostopniowej regulacji temperatury gotowania produktów mącznych. Największym zdiagnozowanym problemem technologicznym z jakim spotykają się użytkownicy linii do gotowania jest nierównomierność rozkładu temperatur na całej długości urządzenia. Przedmiotowy projekt i prototyp urządzenia opracowany przez zespół Pek-Mont w wyniku proponowanej inwestycji rozwiążą w sposób innowacyjny problem produkcyjny dzięki nowości w ofercie wnioskodawcy.

Wydatki/koszty kwalifikowane [PLN]: 5 088 261,08 zł.

Kwota dofinansowania EFRR [PLN]: 2 030 216,18 zł.